Soudní dvůr EU

05.10.2019 16:58
Soudnímu dvoru EU bylo v předchozím období položeno soudy členských států několik předběžných otázek, jejichž podstatou byl výklad čl. 46 odst. 3 procedurální směrnice.1 Soudy členských států se Soudního dvora mimo jiné dotazovaly, zda vnitrostátní soud posuzující důvodnost potřeby mezinárodní...
23.03.2018 09:31
Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU”) v nedávné době rozhodl o žalobě Evropské komise (dále jen „Komise”) proti České republice pro nesplnění povinnosti,1 kterou se Komise domáhala určení, že Česká republika tím, že uložila podmínku státní příslušnosti pro výkon povolání notáře,...
12.05.2014 12:15
V rámci řízení o předběžné otázce ve spojených věcech společnosti Digital Rights Ireland (C 293/12) a Kärntner Landesregierung (vláda spolkové země Korutansko, C 594/12, dále jen rozhodnutí „Digital Rights“) zrušil dne 8. dubna 2014 Soudní dvůr EU směrnici 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o...
28.11.2013 14:28
Generální advokát ve stanovisku ke sporu týkajícím se pracovněprávních vztahů argumentuje ve prospěch horizontálního účinku základních práv chráněných Listinou základních práv EU. Kromě toho se blíže vyjádřil k rozlišení „práv“ a „zásad“ v Listině základních práv EU. Již od úvodních vět stanoviska...
20.11.2013 11:18
Rozsudek Kadi II je s velkou pravděpodobností konečným rozhodnutím v sérii případů, jehož jedním z hlavních závěrů je aplikace doktríny Solange Soudním dvorem Evropské unie na vztah evropského a mezinárodního práva. V rozsudku Kadi II Soudní dvůr EU přezkoumal rozhodnutí Tribunálu proti opětovnému...
04.10.2013 20:57
Soudní dvůr EU při odpovědi na předběžnou otázku ve věci Ring a Skouboe interpretoval diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v kontextu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Zaměstnanecká odborová organizace HK Danmark jednající jménem dvou propuštěných žen žalovala jejich bývalé...
04.10.2013 15:30
Generální advokát ve stanovisku ke sporu týkajícím se pracovněprávních vztahů argumentuje ve prospěch horizontálního účinku základních práv chráněných Listinou základních práv EU. Kromě toho se blíže vyjádřil k rozlišení „práv“ a „zásad“ v Listině základních práv EU. Již od úvodních vět stanoviska...
03.07.2012 19:05
V tomto stanovisku je řešena otázka, zda může Švédsko uložit osobě stíhané pro porušování předpisů o DPH vedle správní sankce (pokuty) i klasický soudní trest. Listina základních práv EU pouze stanoví, že nikdo nesmí být v trestním řízení potrestán dvakrát za tentýž skutek. Podle 7. dodatkového...
03.07.2012 17:10
Soudní dvůr EU se zabýval zajímavou kauzou v oblasti zákazu diskriminace ve věci C-415/10 Galina Meister v Speech Design Carrier Systems GmbH. Paní Meister se ucházela o zaměstnání, byla však odmítnuta, aniž by jí byly sděleny důvody. Domnívala se, že mohla být ve výběrovém řízení...

Novinky

7. prosince 2021

Dnes vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz