Ústavní soud

18.07.2018 16:36
Úprava restitucí nemovitostí byla Ústavním soudem již několikrát přezkoumávána. Nález ze dne 19. června 2018, sp. zn. Pl. ÚS 35/17, se týkal novely zákona o půdě (Zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů),...
01.08.2017 13:06
Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 Zákon č. 369/2016 Sb. novelizující zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, přinesl rozšíření pravomocí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností o možnost kontrolovat lokální topeniště, čímž však současně...
16.05.2017 18:09
Dne 11. dubna 2017 Ústavní soud rozhodl1 o ústavní stížnosti soudce krajského soudu2 , který byl kárným senátem Nejvyššího správního soudu uznán vinným3 , že publikací dvou svých článků4  na webu „pravyprostor.cz” narušil důstojnost soudcovské funkce a tím spáchal kárné provinění, za...
21.04.2017 13:47
Dne 7. března 2017 vydal Ústavní soud usnesení, kterým odmítl ústavní stížnost České pirátské strany a jejího kandidáta Ing. Lukáše Černohorského spojenou s návrhem na zrušení čl. 19 odst. 2 Ústavy, upravujícího mj. věkovou hranici pro volitelnost do Senátu. Skutkový stav byl poměrně jednoduchý: v...
27.02.2017 12:01
Nový občanský zákoník upřednostnil v základním interpretačním ustanovení (§ 2 odst. 1) výklad soukromého práva v souladu s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem, čímž zdůraznil obecnější fenomén konstitucionalizace soukromého práva,1  který je již řadu let i v České republice...
04.11.2016 11:18
Na konci června 2016 vydal Ústavní soud dvě rozhodnutí, ve kterých explicitně kritizuje nelogičnost přezkoumávané právní úpravy, přičemž tato tvrzená nelogičnost ve spojení s  diskriminací se stává přímo součástí derogačních důvodů. Jedná se o nález sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. června...
26.09.2016 21:56
Dne 5. března 2015 se na Ústavní soud obrátil Městský soud v Praze s návrhem na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006, o registrovaném partnerství. Podle tohoto ustanovení trvající registrované partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. V řízení před...
12.05.2016 17:21
Ústavní soud v nedávné době rozhodl1 o ústavní stížnosti cizince proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, rozsudku Krajského soudu v Praze a rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci mezinárodní ochrany. Správní soudy ve svých rozhodnutích řešily otázku vztahu § 75 odst. 1 soudního řádu...
17.02.2016 14:46
Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2766/14 ze dne 1. prosince 2015 (dále jen „nález”) byl na internetových stránkách Ústavního soudu anoncován jako „Právo na zákonného soudce”. Přestože základem pro vydání rozhodnutí byla interpretace čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, další...
04.10.2013 20:47
Zrušeny byly jednak úpravy tzv. standardní a nadstandardní varianty zdravotní péče, dále regulační poplatek za poskytování lůžkové péče a konečně sankcionování poskytovatelů zdravotních služeb za porušování některých povinností ze strany zdravotních pojišťoven. Nosným důvodem první části nálezu,...

Novinky

7. prosince 2021

Dnes vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 

United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Kontakt

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra
Tel.: +420 221 005 439 vclp@centrum.cz